Delplan D41

Delplan for felt B/F/N5 - Studentsamskipnaden

Planident: D41

Planen gir hjemmel for å oppføre inntil 240 studentboliger og ca. 50 ordinære boliger, med tilhørende uteområder og servicefunksjoner. I første etasje mot vei 500 skal det være næringslokaler.

Vedtatt av Lokalstyret 13.05.2019.

Eventuelle spørsmål kan sendes til postmottak@lokalstyre.no.

Vedtatte dokumenter:

Planbeskrivelse.
Plankart.
Utfyllende bestemmelser.

Illustrasjoner og utredninger:

Utomhusplan.
Snitt og perspektiver.
Sol og skygge.
Grunnundersøkelser.
Vurdering av flomfare.
Overvann.
Klimaendringer
Forurenset grunn

Saksbehandling:

Møteprotokoll


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttalelse på denne planen.


Plankart