Barnevern

 
Longyearbyen lokalstyre har en barne- og familietjeneste som skal ivareta de oppgaver som tradisjonelt ligger under barneverntjenesten på fastlandet. Konsulenten er utdannet barnevernspedagog, og har bred erfaring fra jobb innen barnevernfeltet og med barn og unge ellers.
 
Forebyggende tjeneste:
Ved behov for råd og veiledning i forbindelse med ulike utfordringer /vanskeligheter knyttet til barn/ unge/ familien vil enten barne- og familiekonsulenten gi nødvendig veiledning og bistand, eller sørge for at kontakt til andre aktuelle hjelpeinstanser opprettes.

Barneverntjenesten:
Lov om Barneverntjenester er gjort gjeldende for Svalbard gjennom forskrift om lovens anvendelse på Svalbard sist endret 14. des. 2001 nr. 1390. Sysselmannen er tillagt barneverntjenestens oppgaver etter barnevernloven på Svalbard, og i Longyearbyen er denne myndighet delegert videre til Longyearbyen lokalstyre. Barneverntjenesten behandler bl.a. henvendelser om bekymring for konkrete barn (bekymringsmeldinger).
 
Lov om sosiale tjenester er ikke gjort gjeldenede på Svalbard, men konsulenten i barne- og familietjenesten kan være behjelpelig med å kontakte hjemkommune og hjelpeapparat ellers på fastlandet, i saker som omhandler barn og unge.
 
Tverrfaglig samarbeid:
Alle barnehagene og skolen i Longyearbyen deltar i det tverrfaglige samarbeidet "Tverrfaglig team". Dette er et team bestående av repersentant fra den enkelte barnehage eller skolen, samt helseøster, pp- rådgiver og konsulent i barne- og familietjenesten, som deltar fast. Formålet med å ha et slik team er at en kan få innspill, finne løsninger og iverksette tiltak tidlig, dersom det er spesielle utfordringer eller bekymringer knyttet til et barn. Foresatte er alltid informert om og invitert til å delta i dette arbeidet. "Tverrfaglig team" må alltid ha foresattes samtykke til å drøfte situasjonen rundt et enkelt barn. Dersom en ønsker bistand fra "tverrfaglig team", tas dette opp med den barnehagen eller skolen som barnet er knyttet til. 
 
Familievernkontor: 
Barne- og familietjenesten har inngått samarbeid med familievernkontoret i Tromsø, som har kontordager i Longyearbyen ca en gang pr måned. Kontordager vil bli annonsert i Svalbardposten. For timeavtale ta direkte kontakt med familievernkontoret. telefonnr: 46 61 56 20.
 
Mekling: etter lov om barn og foreldre og ekteskapsloven, skal alle gifte og samboende med barn under 16 år, gå til lovpålagt mekling når de går fra hverandre. Presten i Longyearbyen har meklerkompetanse, og skal kontaktes når det er behov for mekling mellom foreldre. Ta direkte kontak med prest Leif Magne Helgesen på tlf 79 02 55 60 for meking. Se mere informasjon om lovpålagt mekling for foreldre, under relaterte filer- til høyre på siden.
 

Barne- og familietjenesten samarbeider også med Barne- ungdoms- og familieetaten ( Bufetat) i Tromsø, om tiltak og bistand til barn og familier som trenger dette spesielt. Bufetat omfatter blant annet det statlige barnevernet og plikter å bista kommuner i deres arbeid med barn og familer som trenger bistand.

Melde ifra om bekymring?
Dersom du er bekymret for situasjonen til eget barn eller andres barn er du velkommen til å ta kontakt.  Dersom du ønsker å formidle konkret bekymring for et barn, kan dette framstilles muntlig eller skriftlig. Det er viktig at du er mest mulig konkret og beskrivende i hva bekymringen går ut på. Som privatperson kan men velge å være anonym melder. Barne- og familietjenesten oppfordrer likevel sterkt at privatmelder står fram med navn- dette letter evt videre arbeid og kontakt med familien en skal innlede et samarbeide med. Her kan du laste ned bekymringsmelding .
 
Det er også mulig å ta kontakt for en uformell drøfting, uten at det blir opprettet sak i barneverntjenesten. Dersom dette handler om andre sine barn er det viktig at saken fremstilles anonymt.

 

Akutt: Ved krise og akutte situasjoner utenom vanlig arbeidstid ( 08.00- 16.00), ta kontakt med Sysselmannen- vakttelefon: 79 02 12 22.

Barne og familietjenesten har kontor på Næringsbygget, i 2. etasje.

Kontakt barne- og familietjenesten:
Carolina Falck Mercadal
tlf: 79 02 21 56
mobil: 958 83 261

images?q=tbn:ANd 9GcQUGBULazA 8gMR  2q 5KDhV 0Kn 3f 6nPh 98i 7UodVZ 69QPYVq 8nreeA

 

Tips en venn Skriv ut