Etablering av næringsvirksomhet på fastlandet krever grundig planlegging og veloverveide beslutninger. På Svalbard kreves enda grundigere planlegging og mer veloverveide beslutninger. Dette har bl.a. sammenheng med svalbardsamfunnets og svalbardnaturens særegenheter.

Etableringssamtykke

Det kreves ingen spesielle etableringssamtykker eller konsesjoner for å etablere næringsvirksomhet på Svalbard. Svalbardtraktatens artikkel 3 slår fast at personer og selskaper fra alle stater som har skrevet under traktaten, har lik rett til å drive næringsvirksomhet på Svalbard. Forutsetningen er at næringsvirksomheten retter seg etter de stedlige lover og forskrifter. Dette kan for eksempel være lover som gjelder natur- og kulturvern. Bergverksordningen for Svalbard gir regler for utnyttelse av mineralske ressurser. Ta kontakt med Bergmesteren for Svalbard. Dessuten tildeler Longyearbyen lokalstyre blant annet skjenkeløyver og løyver for persontransport.

Direkte og indirekte eier staten 99% av Svalbards arealer. I tillegg til lovgivningsmyndigheten gir dette staten en mulighet til å utøve en vesentlig reell innflytelse over næringsetablering på Svalbard.

Infrastruktur og tekniske tjenester

Selv om Svalbard i dag har gode forbindelser med omverdenen, er longyearbyensamfunnet på mange områder helt avhengig av egne ressurser. Et allsidig teknisk miljø er derfor bygd opp.

Longyearbyen har allerede en etablert infrastruktur gjennom flyplass (se Avinor) og veier, kaianlegg, kraftforsyning og en arealmessig disponering for næringsutvikling og boligbygging, se Tekniske tjenester.

Et sted å være

I Longyearbyen finnes flere utleiere av næringsareal og boliger. Størst er Bydrift Longyearbyen AS, som bl.a. eier Næringsbygget. Oversikt over andre private aktører finnes i Bedriftsoversikten for Svalbard, under Publikasjoner.

Det er også anledning til å bygge eget næringsbygg eller egen bolig. Store Norske er grunneier, mens Longyearbyen lokalstyre er planmyndighet.

Informasjon om etablering

Ønsker du nærmere informasjon om etablering på Svalbard, kan du kontakte Longyearbyen lokalstyre. For informasjon om etablering anbefaler vi også å ta kontakt med offentlige eller private veiledningsinstitusjoner, som bl.a. Innovasjon Norge og VINN.